DKC logo en leden in actie

DKC logy by:J.Elmont

Verreden in MiddelburgZeeuws Indoor Kart Kampioenschap najaar/winter 2012/2013 reglement

Ten behoeve van het Z.I.K.K.

Georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM.

Pagina index:

 1. Aanvang
 2. Kwalificatie
 3. Start race
 4. Wisselen van de rijder
 5. Sancties
 6. Inhalen(blauwe vlag situatie)
 7. gele vlag situatie tijdens race
 8. Einde safety-kart situatie
 9. Hoe te handelen bij defecte kart
 10. Inhalen
 11. Botsen
 12. Ophouden/hinderen
 13. Onbehoorlijk/Onfatsoenlijk gedrag
 14. Straffen
 15. Diskwalificatie
 16. Stop en Go penalty
 17. Waarschuwing
 18. Oranje Vlag
 19. Inrijden en Verlaten van de pitstraat
 20. Code rood(staken van de race)
 21. Finish
 22. Protesten
 23. Uitsluiting van verdere deelname
 24. Puntentelling
 25. Invalregel
 26. Gewicht
 27. Strafgewicht(success balast)
 28. Headsets
 29. Minimale leeftijd
 30. Poule indeling
 31. Deelname eisen
 32. Vlaggen

race data

Baan layout nog van vorig seizoen!

Podium

1. AANVANG

- Tussen 19:10 uur en 19:20 uur dient de betaling/het aanmelden verricht te zijn.
De teams die te laat zijn mogen niet meer kwalificeren en zullen respectievelijk achteraan starten. Volgorde van kwalificeren en eventueel kwalificatie kart geschiedt middels loting, evenals de te rijden kart in het eerste half uur.

2. KWALIFICATIE Index

- Om 19:30 uur begint de kwalificatie. Iedere ingeschreven rijder mag in totaal maximaal vijf (5) keer in een seizoen kwalificeren en is verplicht de desbetreffende race te starten.
- Minimaal vier (4) ingeschreven rijders zijn verplicht minimaal drie (3) keer te kwalificeren.
- Naast de rijder bevind zich één (1) begeleider in het midden. - Kwalificatie vorm 1 Deze kwalificatie wordt door alle teams verreden met één en dezelfde (warm gereden) kart en duurt één (1) ronde. Ieder team zet één (1) rijder in en deze dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 2 Twee (2) rijders van ieder team rijden met twee (2) warm gereden karts één (1) ronde. Het gemiddelde van beide ronden is de kwalificatietijd. Één (1) van beide rijders dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 3 Afvalkwalificatie. De kwalificatie bestaat uit drie (3) sessies van vijf (5) minuten. In de eerste twee (2) sessies vallen er een aantal teams af. Per rijder is de snelste kwalificatieronde bepalend. Ieder team zet één (1) rijder in. Deze rijder dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 4 Deze kwalificatie duurt in totaal tien (10) minuten en wordt gereden door één (1) rijder. Deze rijder dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 5 Tijdens deze kwalificatie van in totaal vijftien (15) minuten mag één (1) rijder van het team zelf bepalen wanneer er drie (3) rondetijden worden genoteerd. Wanneer een team meer dan drie (3) rondetijden noteert, start het team achteraan. Deze rijder dient de race te starten.
- De startopstelling wordt, bij alle kwalificatievormen, bepaald door de kwalificatietijd.
- Bij alle kwalificaties dient de rijder op minimaal gewicht te zijn. Iedere rijder weegt minimaal 77,5 kg.
- Vanaf de tweede race dient men, met het succesbalast, te kwalificeren (zie punt 27.)
- Iedere eerste rijder neemt plaats in de kart die aanvankelijk geloot is. Dit is geldend voor alle kwalificatievormen.
- Bij de kwalificatie mag zich, naast diegenen die gaan kwalificeren, één (1) begeleider in het midden bevinden om te helpen met gewicht/ de opzetpedalen.

3. START RACE Index

- Om 20:00 uur aanvang rollende start; alle rijders rijden twee (2) ronden achter de safety-kart.
De rijders hebben twee (2) ronden de tijd om de eigen positie op te pakken. Alle rijders dienen de snelheid van de safety-kart te volgen.
- De definitieve start is pas wanneer de rijder individueel, na twee (2) ronden, de start/finish lijn is gepasseerd. Vanaf nu kan er ingehaald worden. Inhalen vóór de start/finish lijn wordt bestraft met een STOP EN GO PENALTY van 30 seconden.

4. WISSELEN VAN DE RIJDER Index

- De wissel dient men zelf aan de rijder aan te geven. De pitsstraat zal hiervoor drie (3) keer per wedstrijd geopend zijn. Een bord bij de ingang van de pitsstraat zal dat aangeven. Elke nieuwe rijder krijgt een andere kart.
Hierbij gebruiken wij tot tien (10) teams het volgende schema:
1e wissels: tussen 15 en 30 minuten Monitor: 1:45 en 1:30
2e wissels: tussen 50 en 65 minuten Monitor: 1:10 en 55
3e wissels: tussen 85 en 100 minuten Monitor: 35 en 20
Hierbij gebruiken wij bij vanaf tien (10) teams het volgende schema:
1e wissels: tussen 15 en 35 minuten Monitor: 1:45 en 1:25
2e wissels: tussen 50 en 70 minuten Monitor: 1:10 en 50
3e wissels: tussen 85 en 105 minuten Monitor: 35 en 15
Let wel; er kan maar één team tegelijkertijd te pitsstraat in. Zodra aan het einde van de pitsstraat het licht op groen springt, mag men de pitsstraat verlaten en kan het volgende team binnen rijden. Houden de teams zich niet aan het wisselschema, dan word er een “60 seconden straf” gegeven. Zodra de straf gegeven is dient men de ronde erop van rijder te wisselen. Wil men tijdens de race van kart wisselen, moet men dat melden bij de pitsmanager. Op zijn aangeven mag de kart gewisseld worden.
- Iedere rijderswissel duurt vijfenveertig (45) seconden vanaf de finishboog, zodat er voldoende tijd is voor het plaatsen van gewicht/pedalen.
- Het aantal rijders is normaal minimaal vier (4). Elke rijder moet minimaal één keer (1x) rijden.
- Bij deelname van drie (3) personen per team moet iedere deelnemer minstens twee (2) keer de minimale rijtijd van vijftien (15) minuten aan één stuk voldoen. Het wisselen van rijder en kart geschiedt dan een aantal keer buiten het normale wisselschema.
- Het wisselen gaat als volgt; de rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in en stopt op het aangegeven punt. Rijdt men te hard de pitsstraat in of in de pitsstraat, dan volgt er een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. De nieuwe rijder moet bij het uitrijden van de pits rekening houden met overige rijders.
- Naast de nieuwe rijder mogen zich twee (2) personen van een team in de pitsstraat bevinden voor het helpen met het gewicht/de opzetpedalen.
- Iedere rijder neemt plaats in een ander, geloot, kart.
- De uitstappende rijder trekt lootje A of B.
- Bij een wissel dient de oud rijder binnen de vijftien (15) minuten of twintig (20) minuten binnen te zijn.

5. SANCTIES Index

- Indoor Karting Middelburg houdt zich het voorrecht om na de race sancties toe te passen die, door de wedstrijdleiding, nodig geacht worden.

6. INHALEN (BLAUWE VLAG SITUATIE) Index

De deelnemer dient van de ideale lijn af te wijken wanneer een snellere rijder hem of haar wil passeren. De deelnemer dient aan de snellere rijder aan te geven aan welke zijde hij of zij ingehaald kan worden. Zoek hierbij altijd de buitenkant van een bocht. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een snellere deelnemer opgehouden word, kan het team worden bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.
- Let op!!! Een stilstaande blauwe vlag betekent: er nadert een snellere deelnemer.
Binnen enkele ogenblikken volgt de gezwaaide blauwe vlag.

7. GELE VLAG SITUATIE TIJDENS DE RACE Index

- Zodra er tijdens de race een “gele vlag” situatie ontstaat, zullen er gele vlaggen over de gehele baan gezwaaid worden en de signaallampen zullen branden. Men dient snelheid te minderen en mag niet inhalen, tot na het incident dient men stapvoets te rijden. Doet men dit niet, dan word dit bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Zodra de gele vlaggen en signaallampen opgeheven zijn word de race voortgezet. Indien de wedstrijdleiding het nodig acht om een safety-kart in de baan te laten, zal deze de kop van het veld oppakken. Er mag niet ingehaald worden! Zodra de safety-kart de pitsstraat inrijdt, gaat de race weer van start zoals bij een normale start. (Zie punt 3).

8. EINDE SAFETY-KART SITUATIE Index

- Hier geldt dat inhalen of te hard rijden alvorens de wedstrijdleiding de race vrijgegeven heeft, bestraft word met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.

9. HOE TE HANDELEN BIJ EEN DEFECTE KART Index

- Hierbij word onderscheid gemaakt tussen:

 1. De kart raakt defect en de pitsstraat kan niet meer bereikt worden.
  De rijder brengt zijn kart tot stilstand op een naar omstandigheden zo veilig mogelijke plaats en wacht daar, in de kart, op de nieuw te brengen kart. Op aanwijzing van de baanofficial kan men in de nieuwe kart plaatsnemen. Na de transponderwissel mag de rijder, op aanwijzen van de baanofficial, de race vervolgen. Let op!!! Het meegenomen gewicht dient overgeplaatst te worden. De verantwoording hiervan ligt bij de rijder.
 2. De kart raakt defect en de pitsstraat kan rijdend worden bereikt.
  De rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in, waar hij een kart krijgt toegewezen. Op aanraden van een IKM medewerker kan men de pitsstraat verlaten. Ook hier dient het gewicht overgeplaatst te worden. Kartwissel zal, in elk geval, alleen geschieden na goedkeuring van de wedstrijdleiding.

10. INHALEN Index

Bij inhalen is het volgende van kracht:

 1. - Indien bij het naderen van een bocht de ingehaalde kart voor minimaal de helft (50% aan de binnenzijde) is gepasseerd, dient de bestuurder ervan vrije doorgang te verlenen aan de inhalende deelnemer. Indien dit niet het geval is, dient de inhalende deelnemer vrije doorgang/voorrang te verlenen aan de ingehaald wordende deelnemer.
 2. - Aan de buitenzijde dient de inhalende persoon er volledig voorbij te zijn.
 3. - Een verdedigende rijder mag gedurende een verdedigende actie één (1) maal van zijn of haar lijn afwijken. Doet men dit vaker dan zal dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.
 4. - Bij een juiste inhaalactie mag de ingehaalde persoon niet dusdanig insturen dat de inhalende geraakt wordt. Doet men dit toch dan kan dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.

11. BOTSEN Index

- Botsen, duwen en ander contact van opzettelijke aard tussen karts is verboden. Indien dit geconstateerd word door de wedstrijdleiding dan kan dit bestraft worden met “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”

12. OPHOUDEN/HINDEREN Index

- Het ophouden en hinderen van deelnemers is verboden. Dit kan bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 60 seconden”.

13. ONBEHOORLIJK/ONFATSOENLIJK GEDRAG Index

- Onfatsoenlijk c.q. onbehoorlijk gedrag door deelnemers, aanhang dan wel begeleiders word niet getolereerd en kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

14. STRAFFEN Index

- Voor overtreding van de regels kunnen straffen worden uitgedeeld. De toewijzing en de eindbeslissing liggen altijd bij de wedstrijdleiding. De volgende straffen zijn overeenkomstig van toepassing:

 1. 1. Diskwalificatie
 2. 2. Tijdstraf
 3. 3. Waarschuwing
 4. 4. Oranje Vlag
- Kan er door tijdgebrek geen “ vijfenveertig (45) of zestig (60) seconden straf” uitgereikt worden dan zal er na de wedstrijd één (1) ronde aftrek plaatsvinden. Zijn er meerdere teams in dezelfde raceronde geëindigd, dan wordt automatisch het bestrafte team de onderste van de teams in dezelfde raceronde.

15. DISKWALIFICATIE Index

- Hieronder wordt verstaan uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd. De desbetreffende race waarin men gediskwalificeerd is, mag men niet schrappen voor het eindresultaat. Deze gereden race geldt dus in alle gevallen als nul (0) punten race. Deze straf kan worden gegeven wanneer zich één van de volgende situaties voordoet:

 1. 1. Niet gehoor geven aan een “STOP EN GO PENALTY”.
 2. 2. Bij derde “STOP EN GO PENALTY” voor het team in een race.
 3. 3. Onbehoorlijk/onfatsoenlijk gedrag, eventueel van derden binnen het team.

16. STOP EN GO PENALTY Index

- Hierbij wordt een vijfenveertig (45) of zestig (60) seconden straf uitgedeeld die uitsluitend door de wedstrijdleiding opgelegd zal worden. Zodra u deze straf opgelegd krijgt moet u zich melden bij de wedstrijdleiding. Deze straf dient u uit te zitten bij de pion. De plaats van deze pion zal voor aanvang van race één (1) worden verteld. Na de straf mag u, op aanwijzen van een medewerker van IKM, zonder de overige deelnemers te hinderen de plaats verlaten.

17. WAARSCHUWING Index

- Zodra een rijder van het team een waarschuwing krijgt, laat de wedstrijdleider dit zien middels een waarschuwingsbord. De tweede waarschuwing is automatisch een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Een waarschuwing heeft betrekking op het hele team.

18. Oranje Vlag Index

- Er is een foutieve inhaalactie gepleegd. Na het zien van de oranje vlag dient de desbetreffende rijder zijn of haar positie terug te geven. Bij twee (2) maal de oranje vlag te hebben gegeven aan het gehele team volgt een STOP EN GO PENALTY van 45 seconden.

19. INRIJDEN EN VERLATEN VAN DE PITSSTRAAT Index

- Het uitrijden van de pitsstraat geschiedt op eigen inzicht. Zorg dat u niemand hindert. Er mag bij het inrijden van de pitstraat niet stil gestaan worden voor de gele streep U dient de pitstraat al rijdend binnen te gaan.

20. CODE ROOD (STAKEN VAN DE RACE) Index

- Deze beslissing zal genomen worden door de wedstrijdleiding. Op dat moment zullen stille rode vlaggen over de gehele baan getoond worden en de signaallampen gaan aan. Rijd in dit geval stapvoets naar de finish. Daar hoort u wat de verdere acties zijn.

21. FINISH Index

- De race duurt effectief twee (2) uur, tenzij anders bepaald wordt door de wedstrijdleiding. Bij minimaal 70% van de race (1 uur en 40 minuten) kan de wedstrijdleiding de wedstrijd afvlaggen. De zwart-wit geblokte vlag zal dan gezwaaid worden. De computer uitslag is in dit geval bepalend. Wanneer er nog één (1) ronde te rijden valt laat de wedstrijdleiding het laatste ronde bord zien vanaf de leider in de wedstrijd. Na die ronde zwaait de wedstrijdleiding, vanaf de leider in de wedstrijd, de finishvlag.

22. PROTESTEN Index

- De volgende procedure is van kracht: er is geen enkel bezwaar c.q. protest mogelijk. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

23. UITSLUITING VAN VERDERE DEELNAME Index

- De wedstrijdleiding kan op iedere moment in de wedstrijd besluiten een deelnemer van een team uit de race te halen. De reden van deze actie zal door de pitsmanager of de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt worden. Aan de rijder zal, door middel van de rode vlag met daarbij het startnummer, kenbaar gemaakt worden dat hij in die ronde de pitstraat in moet rijden. Het team is genoodzaakt om een extra wissel te plegen. De desbetreffende rijder mag aan het restant van de race niet meer deelnemen.

24. PUNTENTELLING Index

De puntentelling is als volgt opgebouwd: Pole position en snelste raceronde; 1 extra punt
1e plaats 20 punten
2e plaats 17 punten
3e plaats 15 punten
4e plaats 13 punten
5e plaats 11 punten
6e plaats 10 punten
7e plaats 9 punten
8e plaats 8 punten
9e plaats 7 punten
10e plaats 6 punten
11e plaats 5 punten
12e plaats 4 punten
- De eindklassering wordt berekend over veertien (14) races, dat wil zeggen, er is één (1) schrapresultaat.

25. INVALREGEL Index

- Het team dat een invaller mee laat rijden dient dit voor aanvang van de race te melden bij de wedstrijdleiding. De invaller mag niet ingeschreven staan bij een ander team. Een niet ingeschreven rijder/invaller mag zo vaak als men wil bij ieder team invallen. Dit betekent dat een ingeschreven deelnemer voor ten hoogste één (1) team aan de race mag deelnemen. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om rijders uit te sluiten van deelname.

- Een invaller (niet ingeschreven rijder) mag niet kwalificeren.

- Een ingeschreven rijder of een ingeschreven reserve rijder mag na de start van de competitie en bij uitschrijving niet meer rijden bij een ander team in de hoofd of ere klasse in het lopende seizoen, alleen met goedkeuring van de wedstrijdleiding.

26. GEWICHT Index

- Iedere rijder dient minimaal 77,5 kg te wegen.

- Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en overzetten van het gewicht.

- Na iedere gereden stint zal er een gewicht controle plaatsvinden. Iedere rijder dient in volledige race-outfit en gewichtscompensatie op de weegschaal te gaan staan.

- Te weinig gewichtscompensatie resulteert in een “STOP EN GO PENALTY” van zestig (60) seconden.

27. STRAFGEWICHT (SUCCES BALAST) Index

- Vanaf race twee krijgen de nummer 1, 2, en 3 van de race ervoor strafgewicht mee.
- I.K.M. zorgt voor dit strafgewicht middels de volgende regel:
1e plaats in de race ervoor Strafgewicht 1 (ongeveer 4,5 kilo) Rood
2e plaats in de race ervoor Strafgewicht 2 (ongeveer 3 kilo) Geel
3e plaats in de race ervoor Strafgewicht 3 (ongeveer 2 kilo) Groen
- Deze regel geldt voor beide poules.
- Bij het plegen van de kartwissel dient het gewicht door het team zelf op de nieuwe kart geplaatst te worden.
- Met dit strafgewicht dient ook gekwalificeerd te worden.

28. HEADSETS Index

- Vanwege het gebruik van de electronische tijdwaarnemening in de pitsstraat is het gebruik van headsets toegestaan. Het doorgeven van verdedigende en onveilige acties t.o.v. andere deelnemers, d.m.v. deze headsets, is niet toegestaan.

29. MINIMALE LEEFTIJD Index

- De minimale leeftijd voor het meedoen aan het Z.I.K.K. is 16 jaar, of de rijder dient goedkeuring te hebben gekregen van de organisatie c.q. wedstrijdleiding. Deze rijders dienen een racelicentie van I.K.M. te bezitten.

30. POULE INDELING HUIDIG EN NIEUW SEIZOEN Index

- Bij de poule indeling voor het volgende seizoen maken de drie laagst geklasseerde teams uit de hoofdklasse en de drie hoogst geklasseerde teams uit de ereklasse kans te degraderen en/of promoveren. Een team wordt gelijkwaardig aan het voorgaande seizoen beschouwd wanneer minimaal twee rijders uit het voorgaande seizoen besluiten in het nieuwe seizoen mee te rijden.

31. DEELNAME EISEN Index

Het deelnemende team vrijwaard volledig het management van Karting Zeeland B.V., haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen en overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de kartingactiviteiten. Het deelnemende team is er van bewust dat één en ander inhoudt dat deelname volledig voor eigen rekening en risico geschiedt.

Het deelnemende team verklaart dat men in goede gezondheid verkeert en dat het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) van de teamleden ruim voldoende is voor deelname aan gewoon verkeer op de openbare weg, dat men niet leidt aan epilepsie of hemofilie of welke andere aandoening of handicap dan ook die tijdens de deelname gevaar voor de teamleden, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van inschrijving voor deelname en feitelijke deelname of tijdens deelname een verandering in de gezondheidstoestand optreedt, zal men het management daar terstond van op de hoogte brengen. Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn of de fysieke en mentale gesteldheid het deelnemende team in staat stelt tot deelname.

Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden met een kart op welk moment dan ook onder voorbehoud van de bevoegdheid van de organisatie om het deelnemende team onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten. Het is het deelnemende team bekend en men aanvaardt dat er tijdens deelname, door extreem gebruik van de kart, gebreken kunnen optreden.

Dat alle teamleden volledig op de hoogte zijn van de Competitie Voorwaarden. Met betrekking tot de eventuele gevolgen van zijn/haar deelname en die van zijn/haar teamgenoten, de artikelen uit de Competitie Voorwaarden te hebben begrepen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

32. Vlaggen Index

Finish vlag Zwart/wit Geblokt: Finishvlag; einde van de race.
Rode vlag Rood Alle rijders moeten onmiddellijk stoppen met racen, langzaam naar de startlijn rijden en stoppen op elk moment dat dit wordt vereist.
Rode vlag Rood (met startnummer) U wordt uit de race gehaald. Direct de pitsraat inrijden. U wordt vervangen door een ander teamlid..
Zwart Wit driehoek vlag Waarschuwingsbord U krijgt een officiële waarschuwing voor een geconstateerde overtreding. Bij een volgende overtreding volgt een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Deze waarschuwing geldt voor het hele team.
Zwarte vlag Zwart Het team krijgt een “STOP EN GO PENALTY”. Deze tijdstraf duurt 45 of 60 seconden.
Blauwe vlag Blauw
Stil !
U heeft één of meer ronden achterstand en er komt een snellere deelnemer aan
Blauwe vlag Blauw
Bewogen
Let op! U wordt één of meerdere ronden ingehaald door een snellere deelnemer. Laat deze direct passeren.
Uitgangspunt hierin is dat er niet wordt gevlagd in het geval van een onderlinge strijd om dezelfde positie.
Gele vlag Geel Opletten! Er is ernstig gevaar, inhalen verboden, houdt u gereed om direct te kunnen stoppen. Inhalen is VERBODEN.
Oranje vlag Oranje U heeft een verkeerde inhaalactie gepleegd, maar deze zal niet bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. U dient uw positie in dit geval terug te geven.

33. Race data Ereklasse: Index

 1. 17 september 2012 (normale rijrichting) kwalificatie 1
 2. 01 oktober 2012 (tegengestelde) kwalificatie 2
 3. 22 oktober 2012 (normale rijrichting) kwalificatie 3
 4. 05 november 2012 (tegengestelde) kwalificatie 4
 5. 19 novemeber 2012 (normale rijrichting) kwalificatie 5
 6. 10 december 2012 (tegengestelde) kwalificatie 5
 7. 07 januari 2013 (normale rijrichting) kwalificatie 4
 8. 21 januari 2013 (tegengestelde) kwalificatie 3
 9. 11 februari 2013 (normale rijrichting) kwalificatie 2
 10. 11 maart 2013 (tegengestelde) kwalificatie 1
 11. 25 maart 2013 (normale rijrichting) kwalificatie 1
 12. 22 april 2013 (tegengestelde) kwalificatie 2
 13. 13 mei 2013 (normale rijrichting) kwalificatie 3
 14. 03 juni 2013 (tegengestelde) kwalificatie 4
 15. Zondag 16 juni 2013 (normale rijrichting) kwalificatie 5

Disclaimer

Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade of letsel van deelnemers van evenementen georganiseerd door Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV