De club van en voor kart liefhebbers.

Dow Kart Club
Een onderafdeling van: de Personeels Vereniging van Dow Benelux N.V.

Privacy AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Dow Kart Club is een onderafdeling van de overkoepelende Personeel Vereniging Dow Benelux Terneuzen.
Het bestuur van deze Dow Kart Club kortweg DKC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG-privacyverklaring.

Contactgegevens:
Domeinnaam: dowkart.pvdow.nl
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van DKC.
De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door de voorzitter van de club en de penningmeester van de club.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De DKC verwerkt je persoonsgegevens doordat je je hebt ingeschreven als lid van onze club en de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

Er worden geen IBAN-nummers van de leden verwerkt.
Deze zijn uiteraard wel zichtbaar maar alleen voor de penningmeester als er eigen bijdrages moeten worden betaald.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De DKC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit ongevraagd verstrekken aan derden.
Voor wedstrijd deelname aan regionale kart wedstrijden moet soms een uitgebreid deelnameformulier worden verstrekt, waarin persoonlijke gegevens worden gevraagd. Deze deelnameformulieren worden nooit zonder jouw persoonlijke goedkeur verstuurd.
E-mail distributie lijsten en WhatsApp groepen zijn alleen bestemd voor- en worden alleen gedeeld met- andere DKC leden.
E-mail distributie lijst bij voorkeur in BCC echter bij "antwoord naar allen" komt de lijst in de "Aan", niet erg zolang er geen commerciële belanghebbende is toegevoegd in de "Aan" lijst.

¹   Wat betreft het gebruik van sociale media zoals b.v. WhatsApp.
Wij gaan ervan uit dat U zelfverantwoordelijk bent voor het gebruik van sociale media en U de keuze hebt wat U deelt en of U deelneemt in b.v. een WhatsApp groep. Omdat U zelf de verantwoording hebt, gaan we ervan uit dat het gebruik van sociale media geen onderdeel is van deze AVG-privacyverklaring.

De DKC-website

De DKC-website is openbaar en wordt primair gebruikt om te communiceren aan onze leden.
De DKC-website wordt secundair ook gebruikt om te communiceren aan andere clubs en uitbaters van kart banen.
De DKC-website heeft heel veel wedstrijdverslagen, inclusief gefilmde verslagen en foto's en bevat uitsluitend "Nickname" dan wel voor en of achternamen.
De DKC-website gebruikt geen zogenaamde cookies, en houdt niet bij wie of wat de website bezoekt.
Andere dan de "Nickname" dan wel voor en of achternaam worden niet gebruikt en zijn niet aanwezig op de website. Ook niet verborgen d.w.z. zonder navigatie.
Een uitzondering zijn e-mailadressen van clubbestuurders en IBAN-nummer van de club rekening.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.

De DKC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Zolang je lid bent van de DKC, plus twee jaar.
Merk op dat je Nickname en of je naam op de website in de race verslagen blijft, zolang de website blijft gehandhaafd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om te verwijderen. Dit kun je doen door een verzoek in te dienen aan de penningmeester of de secretaris van de club. Deze eventuele verzoeken worden alleen gehonoreerd als het e-mailadres bekend is en hetzelfde is als in het persoonlijk bestand voorkomt. Bij voorkeur via het Dow e-mailadres indien aanwezig.

Hoe beveiligt de DKC uw persoonsgegevens

Er is een Excel bestand van leden waarin alle bovengenoemde persoonsgegevens verzameld zijn.
Dit bestand is tegen een disk crash gewaarborgd omdat een kopie behalve bij de penningmeester ook bij de secretaris en de voorzitter elk op een persoonlijke computer aanwezig is. Alle persoonlijke computers van bovengenoemde bestuursleden hebben elk een eigen virus en inbraak beveiliging d.m.v. een regulier antivirus en firewall programma.

Uw recht

De DKC wil je er tevens op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nationale toezichthouder vindt je via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Het bestuur prefereert uiteraard dat je hun als eerste benaderd om een eventueel geschil op te lossen. Contact: Leo van Weele

Dow Kart Club

Als U vragen heeft m.b.t. bovenstaande AVG-privacyverklaring Leo van Weele